سرویس ارسال پیامک

اگر برخی از مدیران مجموعه شما در مواقع خاص به کامپیوتر و نرم افزار دسترسی ندارند، این سرویس ابزار مناسبی است تا وقایع پراهمیت سیستم را از طریق تلفن همراه وی به اطلاعش برسانید. کافی است واقعه مورد نظر و شماره تلفن همراه مدیر را به سرویس اعلام نمایید.

توضیحات سرویس ارسال پیامک

توضیحات

سرویس ارسال پیامک

اطلاع رسانی به مدیرانی که به سیستم حضوروغیاب دسترسی ندارد

در سرویس ارسال پیامک اگر برخی از مدیران مجموعه شما در مواقع خاص به کامپیوتر و نرم افزار دسترسی ندارند، این سرویس ابزار مناسبی است تا وقایع پراهمیت سیستم را از طریق تلفن همراه وی به اطلاعش برسانید. کافی است واقعه مورد نظر و شماره تلفن همراه مدیر را به سرویس اعلام نمایید. به محض رخداد واقعه ، مشخصات آن از طریق سرویس ارسال پیامک برای وی پیامک می شود. به عنوان مثال ارسال نام و شماره پرسنلی کلیه کسانی که تاخیر ورودشان بیش از۱۵ دقیقه بوده در قالب یک پیامک راس ساعت ۱۰ صبح برای مدیر اداری.