نرم افزار کنترل تردد WinAccess

  • امکان برنامه ریزی دستگاههای از طریق پورت سریال یا شبکه
  • امکان تخلیه اطلاعات دستگاهها از طریق پورت سریال یا شبکه
  • امکان حذف امکان دسترسی یک کارت در هر لحظه
Winaccess

توضیحات نرم افزار کنترل تردد WINACCESS

توضیحات

نرم افزار کنترل تردد WINACCESS

نرم افزار کنترل تردد WinAccess برای برنامه ریزی دستگاههای کنترل تردد و کنترل ورود و خروج پرسنل به اماکن خاص طراحی و پیاده سازی شده است . در یک بازه تاریخی خاص برای شخص مجاز شماره کارتی اختصاص داده شده تا بتواند مجاز به ورود به محلهای مجهز به دستگاه کنترل تردد باشد. این بازه در نرم افزار کنترل تردد WinAccess بر اساس تاریخ و ساعت قابلیت تعریف دارد.

امکانات و ویژگی ها نرم افزار

  • امکان برنامه ریزی دستگاههای از طریق پورت سریال یا شبکه
  • امکان تخلیه اطلاعات دستگاهها از طریق پورت سریال یا شبکه
  • امکان حذف امکان دسترسی یک کارت در هر لحظه

گزارشات

  • گزارش پرسنل : گزارشی از مشخصات فردی پرسنل داده می شود.
  • گزارش احکام پرسنل : گزارشی از حکم های پرسنل بین بازه تاریخی وارد شده داده می شود.
  • گزارش تردد پرسنل : گزارشی از تردد پرسنل بین بازه تاریخی و ساعت های وارد شده برای افراد اتخاب شده و دستگاه های انتخاب شده داده می شود.