وب سرویس ارتباطی با نرم افزار حضور و غیاب WinKart

 • خواندن و ایجاد اطلاعات ورود و خروج
 • خواندن و ایجاد مرخصی ساعتی و روزانه
 • خواندن و ایجاد ماموریت ساعتی و روزانه
 • خواندن و ایجاد مجوز اضافه کار
 • خواندن و ایجاد اضافه کار ویژه
 • دریافت مانده مرخصی
 • دریافت جزئیات محاسبه کارکرد روزانه
 • دریافت جزئیات محاسبه کارکرد ماهانه
webservice

توضیحات وب سرویس ارتباطی با نرم افزار حضور و غیاب WINKART

توضیحات

وب سرویس ارتباطی با نرم افزار حضور و غیاب WINKART

هدف: سرویس ارتباط بین نرم افزار حضور و غیاب winkart با سایر نرم افزار ها مثل پورتالهای سازمانی

توجه داشته باشید که سرویس تخلیه آنلاین ارتباط بین دستگاه (اطلاعات خام) و سایر نرم افزارها را برقرار می کند و لیکن این وب سرویس ارتباط بین winkart (اطلاعات پردازش شده) و سایر نرم افزارها را فراهم می آورد.

این وب سرویس در حال حاضر شامل متدهای زیر است

 • خواندن و ایجاد اطلاعات ورود و خروج
 • خواندن و ایجاد مرخصی ساعتی و روزانه
 • خواندن و ایجاد ماموریت ساعتی و روزانه
 • خواندن و ایجاد مجوز اضافه کار
 • خواندن و ایجاد اضافه کار ویژه
 • دریافت مانده مرخصی
 • دریافت جزئیات محاسبه کارکرد روزانه
 • دریافت جزئیات محاسبه کارکرد ماهانه